Studium wykonalności inwestycji

Udzielamy pomocy Klientom w zakresie sporządzania studiów wykonalności inwestycji, co pozwala na ocenę opłacalności i ryzyka finansowego inwestycji.

Studium wykonalności inwestycji (feasibility study) jest szczególnym przypadkiem biznesplanu tworzonym dla potrzeb podjęcia decyzji o uruchamianiu projektu biznesowego-inwestycyjnego (przez inwestora) i finansowania tego projektu przez bank (fundusz inwestycyjny lub innego finansującego). Studia wykonalności sporządza się nie tylko dla inwestycji nowych, ale również dla inwestycji polegających na odtwarzaniu, modernizacji lub rozbudowie istniejącego biznesu.

Celem studium wykonalności inwestycji jest zaprezentowanie planowanego biznesu (czy jego modernizacji, rozbudowy) oraz przedstawienie planowanych wyników finansowych, opłacalności i ryzyka projektu inwestycyjnego. Opłacalność inwestycji określamy na podstawie mierników dyskontowych (wartość zaktualizowana netto i wewnętrzna stopa procentowa). Ocenę ryzyka finansowego projektu przeprowadzamy metodą analizy progu rentowności i/lub metodą analizy wrażliwości projektu na zmiany jego parametrów.

Czytaj więcej: Studium wykonalności inwestycji

Diagnoza i projekt organizacyjny

Wykonujemy diagnozy organizacyjne i projekty zmian w strukturach organizacyjnych prowadzące do usprawnienia działania organizacji, w tym obniżenia kosztów, przyspieszenia realizacji funkcji, zwiększenia wydajności pracy, podniesienia jakości produkcji.

Diagnoza organizacyjna jest kompleksowym opracowaniem mającym na celu zbadanie i ocenę sprawności struktury organizacyjnej. Celem diagnozy organizacyjnej jest na wykrycie niesprawności i dysfunkcji w istniejącej strukturze organizacji, co jest najlepszą drogą do opracowania a następnie wdrożenia projektu zmian organizacyjnych.

Czytaj więcej: Diagnoza i projekt organizacyjny

Inne usługi doradcze

W oparciu o własne doświadczenia wyniesione z praktyki oferujemy także inne prace doradcze jak:

  • Projekt naprawy przedsiębiorstwa – projekt naprawczy sporządzany jest w celu ratowania przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością; w ramach projektu rozważamy zastosowanie rozmaitych narzędzi restrukturyzacji produktowej, finansowej, organizacyjnej, majątkowej, zatrudnienia; projekt naprawczy obejmuje diagnozę przedsiębiorstwa, proponowany zestaw środków naprawczych, harmonogram działań naprawczych oraz szacunek przewidywanych efektów;
  • Due dilligence – kompleksowa i wielopłaszczyznowa analiza i ocena sytuacji firmy; due dilligence jest najczęściej sporządzanie w procesie wykupu przedsiębiorstwa; zakres analizy obejmuje wszystkie aktywa przedsiębiorstwa (materialne i niematerialne, finansowe i niefinansowe, bilansowe i pozabilansowe), wszystkie pasywa przedsiębiorstwa (własne i cudze, bilansowe i pozabilansowe), wszystkie funkcje przedsiębiorstwa (produkcja, zaopatrzenie, sprzedaż, finanse, zarządzanie, sprawy kadrowe i in.), stan organizacyjny przedsiębiorstwa, stan prawny, stan finansowy, stan techniczny majątku, stan zasobów ludzkich, ryzyka i zagrożenia związane z nabyciem przedsiębiorstwa;
  • Wartościowanie pracy – ocena trudności pracy na stanowiskach pracy w celu budowy systemu sprawiedliwego wynagradzania; wartościowanie pracy prowadzimy w oparciu o metody polskie (np. UMEWAP), ale również metody zagraniczne; jesteśmy gotowi przygotować adaptację znanej metody wartościowania pracy do specyfiki warunków pracy w firmie; w ramach projektu przeprowadzamy szkolenie dla kadry i wybranych specjalistów;
  • Analiza pracy – sporządzenie zestawu opisów stanowisk pracy i modeli kompetencyjnych na stanowiska pracy; analiza pracy może być wykorzystana w przeprowadzeniu wartościowania pracy, może też służyć takim działaniom kadrowym jak: rekrutacja, selekcja, szkolenie i doskonalenie pracowników, alokacja pracowników wewnątrz firmy; w ramach projektu przeprowadzamy szkolenie dla kadry i wybranych specjalistów;
  • System ocen okresowych – w ramach projektu przygotowujemy kryteria oceniania pracowników, arkusze ocen okresowych, regulamin okresowego oceniania pracowników; w ramach projektu przeprowadzamy szkolenie dla kadry i wybranych specjalistów.