Wycena przedsiębiorstwa

Wykonujemy wyceny przedsiębiorstw i wyceny części zorganizowanych przedsiębiorstw.

W zależności od celu i przedmiotu wyceny szacujemy: wartość rynkową, wartość dochodową (fundamentalną), wartość inwestycyjną, wartość odtworzeniową, wartość zbywczą, wartość sprawiedliwą bądź wartość likwidacyjną przedsiębiorstwa.

W zależności od celu i stanu przedsiębiorstwa wycenę wykonujemy różnymi sposobami:

 1. w podejściu majątkowym (na podstawie danych o składnikach aktywów i pasywów przedsiębiorstwa) – metodą aktywów netto, metodą skorygowanych aktywów netto, metodą odtworzeniową, metodą likwidacyjną;
 2. w podejściu dochodowym (na podstawie szacunku dochodu możliwego do uzyskania z przedsiębiorstwa) - metodą zdyskontowanych lub skapitalizowanych strumieni pieniężnych, metodą zdyskontowanych lub skapitalizowanych zysków oraz metodą zdyskontowanych lub skapitalizowanych dywidend;
 3. w podejściu porównawczym (na podstawie danych o cenach kupna-sprzedaży podobnych przedsiębiorstw) – metodą cen porównawczych (na podstawie cen kupna-sprzedaży przedsiębiorstw z rynku pozagiełdowego), metodą mnożników rynkowych (na podstawie giełdowych notowań akcji spółek podobnych do wycenianego przedsiębiorstwa).

Wyceny przedsiębiorstw wykonujemy dla celów:

 • informacyjnych Klienta,
 • ustalenia ceny sprzedaży lub nabycia,
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,
 • transakcji fuzji i przejęć,
 • wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek,
 • podziału majątku,
 • działu spadku,
 • zniesienia współwłasności,
 • postępowania sądowego,
 • postępowania upadłościowego,
 • postępowania komorniczego,
 • likwidacji przedsiębiorstw,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • określenia wysokości podatku od spadków i darowizn,
 • innych celów.

Podstawowe dane niezbędne do wyceny przedsiębiorstwa uzależnione są od metody wyceny. Zaliczają się do nich:

 • aktualny odpis z KRS (numer KRS-u),
 • sprawozdanie finansowe na dzień wyceny (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) wraz z informacją dodatkową oraz na 2-3 lata przed datą wyceny,
 • spisy inwentarzowe majątku i zobowiązań,
 • dane niezbędne przy wycenie nieruchomości (jeżeli przedsiębiorstwo je posiada),
 • plan finansowy na co najmniej 3 lata lub założenia planu finansowego (w przypadku wykorzystania metod dochodowych).

Szczegółowy zakres informacji niezbędnych do wyceny przedsiębiorstwa udostępniamy Klientowi po uzgodnieniu warunków współpracy.