Biznesplan

Pomagamy Klientom w sporządzaniu biznesplanu działalności gospodarczej (spółki, fundacji, stowarzyszenia czy innej organizacji).

Sporządzamy biznesplany dla biznesów planowanych i istniejących.

Biznesplan jest kompleksowym i długoterminowym opracowaniem planistycznym przedstawiającym koncepcję, cele i wyniki biznesu planowanego lub istniejącego. Biznesplan zawiera szereg planów cząstkowych składających się na biznes (plan produkcji, plan sprzedaży, plan organizacji i zarządzania, plan zatrudnienia, plan inwestycyjny, plan źródeł finansowych, plan finansowy) sporządzonych zazwyczaj na trzy lub więcej lat.

Biznesplan służy podejmowaniu wszystkich istotnych decyzji związanych z uruchamianiem, prowadzeniem i zamykaniem biznesu. Biznesplan służy takim celom jak m. in.:

 1. uruchamianie działalności gospodarczej (biznesplan nowego biznesu),
 2. zarządzanie strategiczne (biznesplan działania i rozwoju biznesu),
 3. zarządzanie inwestycjami rzeczowymi (biznesplan na potrzeby pozyskania kredytu, pożyczki, dotacji na inwestycje),
 4. zarządzanie funduszami PE/VC (biznesplan start-upu na potrzeby rozmów z funduszem inwestycyjnym (fundusze private equity, fundusze venture capital),
 5. tworzenie joint ventures (biznesplan wspólnego biznesu),
 6. fuzje przedsiębiorstw (biznesplan po połączeniu biznesów),
 7. restrukturyzacja naprawcza biznesu (biznesplan sanacji/naprawy biznesu),
 8. likwidacja przedsiębiorstwa (biznesplan zamknięcia/zwinięcia biznesu),
 9. wycena przedsiębiorstwa (biznesplan na potrzeby wyceny dochodowej),
 10. konkursy na kontrakty menedżerskie (biznesplan dla potrzeb udziału w konkursie na zarządzanie biznesem),
 11. nadzór właścicielski w grupach kapitałowych (wzorcowe biznesplany spółek zależnych dla potrzeb nadzoru właścicielskiego prowadzonego przez spółkę zarządzającą w grupie kapitałowej).

Na treść biznesplanu składa się szereg odpowiednio przygotowanych informacji charakteryzujących planowany (istniejący) biznes, w tym:

 1. Dane ogólne/rejestracyjne (nazwa, forma prawna, siedziba, właściciele, organa zarządzające).
 2. Analiza SWOT (analiza mocnych i słabych stron biznesu oraz jego szans i zagrożeń).
 3. Cele biznesu (krótkoterminowe i długoterminowe).
 4. Plan marketingowy.
 5. Plan produkcji wyrobów i usług.
 6. Plan organizacji i zarządzania.
 7. Plan zatrudnienia.
 8. Harmonogram uruchomienia działalności (plan głównych przedsięwzięć).
 9. Plan finansowy.
 10. Ocena finansowa.

Podstawowe dane niezbędne do sporządzenia biznesplanu są określone w zapotrzebowaniu informacyjnym, które jest przekazywane Klientowi po uzgodnieniu warunków współpracy.