Wycena nieruchomości

Wykonujemy wyceny wszelkich nieruchomości: gruntowych zabudowanych i gruntowych niezabudowanych, budynków, lokali a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością i innych części składowych nieruchomości (uprawy, drzewostan, złoża).

Czytaj więcej: Wycena nieruchomości

Wycena ruchomości

Wykonujemy wyceny wszelkich składników mienia ruchomego: maszyn, urządzeń, środków transportu, sprzętu i wyposażenia, zapasów, wartości niematerialnych i prawnych i in.

W zależności od celu i przedmiotu wyceny szacujemy: wartość rynkową, wartość likwidacyjną, wartość odtworzeniową, wartość inwestycyjną w/w składników majątkowych.

Czytaj więcej: Wycena ruchomości

Wycena udziałów/akcji

Wykonujemy wyceny udziałów/akcji spółek. Wycena taka dokonywana jest w oparciu o aktywa składające się na przedsiębiorstwo spółki lub w oparciu o dochody spółki.

W zależności od celu i przedmiotu wyceny szacujemy: wartość rynkową, wartość dochodową (fundamentalną), wartość inwestycyjną, wartość odtworzeniową, wartość zbywczą, wartość sprawiedliwą bądź wartość likwidacyjną udziałów/akcji spółki.

Czytaj więcej: Wycena udziałów/akcji

Wycena przedsiębiorstwa

Wykonujemy wyceny przedsiębiorstw i wyceny części zorganizowanych przedsiębiorstw.

W zależności od celu i przedmiotu wyceny szacujemy: wartość rynkową, wartość dochodową (fundamentalną), wartość inwestycyjną, wartość odtworzeniową, wartość zbywczą, wartość sprawiedliwą bądź wartość likwidacyjną przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej: Wycena przedsiębiorstwa

Biznesplan

Pomagamy Klientom w sporządzaniu biznesplanu działalności gospodarczej (spółki, fundacji, stowarzyszenia czy innej organizacji).

Sporządzamy biznesplany dla biznesów planowanych i istniejących.

Biznesplan jest kompleksowym i długoterminowym opracowaniem planistycznym przedstawiającym koncepcję, cele i wyniki biznesu planowanego lub istniejącego. Biznesplan zawiera szereg planów cząstkowych składających się na biznes (plan produkcji, plan sprzedaży, plan organizacji i zarządzania, plan zatrudnienia, plan inwestycyjny, plan źródeł finansowych, plan finansowy) sporządzonych zazwyczaj na trzy lub więcej lat.

Czytaj więcej: Biznesplan